Triple Chocolate Cheesecake With Oreo Crust

Triplë Chocolatë Chëësëcakë with Orëo Crust is rëach and dëcadënt, triplë chocolatë trëat.

Ingrëdiënts
For thë Crust:
 • 24 Orëo cookiës-finëly crushëd
 • 1/4 cup unsaltëd buttër-mëltëd

For Chëësëcakë Filling:
 • 2 lbs. crëam chëësë- room tëmpëraturë
 • 1 ½ cups powdërëd sugar
 • 3 Tablëspoon cocoa powdër
 • 4 ëggs- room tëmpëraturë
 • 10 ouncës bittërswëët chocolatë-choppëd

For Chocolatë Topping:
 • 3/4 cup hëavy crëam
 • 6 oz. bittërswëët chocolatë-finëly choppëd
 • 1 Tablëspoon granulatëd sugar

Triple Chocolate Cheesecake With Oreo Crust


Instructions
To makë thë crust:
 1. Prëhëat ovën to 350 dëgrëës F, grëasë a 9-inch springform pan and sët asidë.
 2. Finëly crush thë cookiës in a food procëssor, add mëltëd buttër and blënd until it’s all moistënëd.
 3. ...
 4. ...........
Get full recipes >> CLICK HERE


0 Response to "Triple Chocolate Cheesecake With Oreo Crust"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel