The Best Healthy Turkey Chili

Incrëdiblë, përfëctly spicëd hëalthy turkëy chili madë with plënty of spicës, kidnëy bëans, tomatoës, onion and corn. This vërsion is simply thë BëST!

INGRëDIëNTS
 • 2 tëaspoons olivë oil
 • 1 yëllow onion, choppëd
 • 3 garlic clovës, mincëd
 • 1 mëdium rëd bëll pëppër, choppëd
 • 1 pound ëxtra lëan ground turkëy or chickën (99%)
 • 4 tablëspoons chili powdër
 • 2 tëaspoons ground cumin
 • 1 tëaspoon driëd orëgano
 • 1/4 tëaspoon cayënnë pëppër
 • 1/2 tëaspoon salt, plus morë to tastë
 • 1 (28-ouncë) can dicëd tomatoës or crushëd tomatoës
 • 1 1/4 cups chickën broth
 • 2 (15 oz) cans dark rëd kidnëy bëans, rinsëd and drainëd
 • 1 (15 oz) can swëët corn, rinsëd and drainëd
 • For topping: chëësë, avocado, tortilla chips, cilantro, sour crëam


The Best Healthy Turkey Chili


INSTRUCTIONS
 1. Placë oil in a largë pot and placë ovër mëdium high hëat. Add in onion, garlic and rëd pëppër and sautë for 5-7 minutës, stirring frëquëntly
 2. ...
 3. .............
Get full recipes >> CLICK HERE0 Response to "The Best Healthy Turkey Chili"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel