QUICK AND EASY BASIL AVOCADO PASTA

This Basil Avocado Pasta has bëën my go to lunch rëcëntly. It’s so yummy and crëamy. Plus it only takës 15 minutës in total to throw togëthër.

Ingrëdiënts
 • 2 Garlic Clovës
 • juicë of half a lëmon
 • 300g Glutën frëë pasta
 • 2 Avocados halvëd, sëëdëd and pëëlëd
 • 1/3 cup Olivë Oil
 • handful of basil lëavës
 • pinch of pink salt
 • black pëppër to tastë
 • 1 tsp chilli flakës
Mëthod
 1. In a largë pot of boiling watër cook pasta and drain wëll.
 2. Placë thë avocado, garlic, basil, olivë oil, lëmon juicë into a blëndër or food procëssor and blënd until your dësirëd consistëncy. Tastës grëat both chunky or smooth and crëamy.
 3. ...
 4. ..........
Get full recipes >> CLICK HERE

0 Response to "QUICK AND EASY BASIL AVOCADO PASTA "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel