Cuban Chicken & Black Bean Rice Bowls

Cilantro-limë ricë and Cuban stylë black bëans sërvë as thë basë for juicy chickën tossëd in a blënd of frësh orangë juicë, limë juicë, garlic, smokëd paprika, orëgano, and cumin. If that's not ënough, thë bowls arë thën toppëd with a mango salsa and somë swëët friëd plantains on thë sidë, përfëction.

Ingrëdiënts
Chickën
 • 3 Tbsp. vëgëtablë oil
 • 2 largë chickën brëasts, dicëd
 • 2 Tbsp. ground cumin
 • 1 Tbsp. chili powdër
 • 1 Tbsp. driëd orëgano
 • salt and pëppër to tastë
 • 4 garlic clovës
 • Zëst and juicë of 1 orangë
 • Zëst and juicë of 1 limë

Black Bëans
 • 2 tsp. vëgëtablë oil
 • ½ yëllow onion, dicëd
 • 3 clovës garlic, mincëd
 • 2 cans black bëans, drainëd
 • 2 tsp. ground cumin
 • 1 tsp. smokëd paprika
 • salt and black pëppër to tastë

Cilantro-Limë Ricë
 • 1 tsp. vëgëtablë oil
 • ½ yëllow onion, dicëd
 • 1 ½ cups Jasminë ricë
 • 3 cups low sodium chickën broth
 • Zëst and juicë of 2 limës
 • ½ cup cilantro, choppëd


Cuban Chicken & Black Bean Rice Bowls


Instructions
Chickën
 1. To a blëndër, combinë thë ingrëdiënts for thë chickën marinadë. Add thë cumin, chili powdër, driëd orëgano, salt and pëppër, 4 clovës garlic, zëst and juicë of 1 orangë, and thë zëst and juicë of 1 limë to thë blëndër. Blënd togëthër until ëvërything is finëly choppëd and smooth.
 2. Add thë chickën to a bowl or a Ziploc bag and pour half thë marinadë ovër thë chickën. Toss to coat and allow thë chickën to sit for at lëast 30 minutës, or ovërnight in thë marinadë.
 3. ....
 4. .........
Get full recipes >> CLICK HERE

0 Response to "Cuban Chicken & Black Bean Rice Bowls"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel